Ochrana osobných údajov

Prehlasujeme, že všetky údaje osobnej povahy (meno, priezvisko, tel. čísla, e-mailová a poštová adresa) sú dôverné, budú použité iba pre internú potrebu VARIOGLASS E-shop a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe, či inak zneužité. Osobné informácie sú zhromažďované z obchodných, logistických, štatistických a marketingových dôvodov. Pri narábaní s osobnými údajmi plne rešpektujeme právo na ochranu osobných údajov používateľov podľa zákona č. 428/2002 Z.z.